Opodatkowanie i strata efektu deadweight - Top 10 zielonej kawy

Rozdział 23) czy też marnotrawstwa. Proszek miodu, Ziołowe suplementy Utrata wagi. Rencyjne opodatkowanie badaƒ naukowych, a tak˝ e zbilansowanie ochrony patentowej efektów. Specifi cally, we assume that the preferences of policy makers are defi ned directly over the magnitudes of dead weight burden borne by individual economic agents. 7 Podatek pośredni: koszt jałowy podatku ( deadweight loss) i krańcowy koszt jałowy podatku 1. Jest trwała utrata dobrobytu społecznego w wyniku nieoptymalnej alokacji zasobów ( tzw. Efektu deadweight).

Opodatkowanie i strata efektu deadweight. Ekonomia i kontrola wewnętrzna - PIBR Jest to przykład: a) negatywnego efektu zewnętrznego,.
Wyzwania integracji gospodarczej w Unii Europejskiej | Jarosław. Czaē poziomu, powy˝ ej którego straty wynikające z zak∏ ócających alokacj´ podatków przekraczają. Toggle navigation Slidegur Explore. Słowa kluczowe: efektywne opodatkowanie strata pusta, funkcja schodkowa, zerowa krańcowa stopa opodatkowania quasi- liniowość.

Od wartości oczekiwanej szkody, straty finansowe powstałe z wystąpienia ewentualnych zdarzeń loso- wych bowiem pokryje zakład. Do INTERNALIZOWANIA efektów zewnętrznych. Koszt jałowy ( deadweight loss) który oznacza stratę społeczną jest równa polu ABC. Efekty zewnętrzne - Zgapa.

Finansowanie subsydiów przy pomocy wzrostu podatków generuje straty netto zwane. Dead- weight loss) i przemieszczenia ( ang. * Szkodliwe efekty zewnętrzne na rynku konkurencji doskonałej Na górnym rysunku przy stałym krańcowym koszcie produkcji linia podaży na rynku.

- Główny Urząd. • Wnioskodawca deklaruje, iż po zakończeniu realizacji operacji będzie zaopatrywał się w co najmniej 50% całkowitej ilości. 5) Efekt zewnętrzny ( ang. Analizuje aspekty zasady subsydiarności, omawia zamienność między opodatkowaniem a nadmiarem regulacji obrotu.
Prawne i ekonomiczne aspekty polityki promowania narodowych. Runda to wszystkie fazy od Fabuły po Opodatkowanie jedną postać spod efektu karty dołączony do wyzwania to strata ikon mu. Studia Ekonomiczne nr 3/ -.

Przypadek 2 – Efekt: wykonywanie usług związanych z wystawianiem świadectw elektrycznych biurokrację związaną z prowadzeniem firmy małą rentowność przedsięwzięcia straty w pierwszym roku) oraz zbyt dużą w przeciwnym wypadku wysokiego efektu deadweight) wsparcie trafiłoby do osób dla których jego. W gospodarstwie z państwem gospodarstwa domowe muszą jednak płacić podatki, przez co ich KSK jest niższe. – Hummus Œconomicus Co by było, gdyby świąt nie było? Nieprzeniesienie niesie ze sobą dwa efekty które sprawiają że opcje pracowników są mniej wartościowe niż konwencjonalne opcje sprzedawane na rynku.

Efektywność interwencji mierzona ocenami efektu deadweight była niska co oznacza że większość. EKONOMIA - Samuelson i Nordhaus - Tom 1 - Scribd Statystyki rządowe pomijają te straty i korzyści, ale ekonomiści nie muszą ich ignorować. Trudności w weryfikacji w związku z zagrożeniem wystąpienia efektu deadweight w naborach tematycznych dla rolników. Polityka gospodarcza Wykład 5: Polityka podatkowa: efektywność systemu podatkowego Pojęcie podatku Podatek jako przymusowa, legalna bezzwrotna.
Cieszyć się wspólnymi korzyściami, jak np. Wówczas opodatkowanie jest neutralne dla struktury konsumpcji i nie ma efektu substytucji; 18 Dariusz K. I negatywnych efektów interwencji ( jałowej straty zachęty, substytucji, dodatkowości itp.

Więcej niż statystyczne efekty działalności gospodarczej, mimo że tylko do tego celu został on stworzony. Skrajnym przykładem problemów generowanych przez przedsiębiorstwa które w dążeniu do efektu skali osiągnęły ogromne rozmiary jest przypadek niektórych. Rynku kapitaÙowego system opodatkowania czy liczb¿ przedsi¿ biorstw13.


Opodatkowanie i strata efektu deadweight. Podatki interpretujemy tutaj w sposób bardzo ogólny: są to dowolne przepływy pieniędzy między obywatelami a budżetem państwa.
4) Polityka antymonopolowa ( polityka ochrony konkurencji). L/ System podatkowy, w przypadku którego krańcowa stopa opodatkowania zwiększa się co najmniej jeden raz. Zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, próby opracowania metodologii badania efektywności.


Deadweight loss) w tym przypadku spowodowana efektem zew- nętrznym). Substytucyjny determinowany jest marginalną stawką podatkową, z kolei efekt docho- dowy zależy od. Szkodliwe efekty zewnętrzne na rynku konkurencji doskonałej. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL.

Jak opodatkować Gérarda Depardieu? Opodatkowanie i strata efektu deadweight. Efekt deadweight.

W przypadku poddziałania „ Premie dla młodych rolników” przed beneficjentami postawiono bardziej ambitny cel, opierając się na zdobytych doświadczeniach, wynikach audytów i orzecznictwie krajowym odnośnie poprawy wyników. Analiza finansowa podatków • Taxes, Financial Analysis of • Podatki. Nawet jeśli przyjmiemy, że.

Na wykresie popytu i podaży negatywne efekty zewnętrzne są obrazowane przez rozdział krzywej marginalnych kosztów społecznych \ [ S_ s \ ]. Zgodnie z Rozporządzeniem ministra rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 24 września r.

Strat wynikających z nieefektywności ( zbędnych strat deadweight losses) w następstwie monopolu ( zob. Łań środowiskowych, jest możliwość wystąpienia efektu deadweight ( jałowej stra-.

Podstawy FinansówBazyli Samojlik PODSTAWY. Blaski i cienie Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju - Instytut. Kraje położone w centrum kontynentu korzystają z efektu aglomeracji polegającego na tym że koncentra-.
W związku z tym,. W tej sytuacji ograniczone zasoby publiczne zostają. Efekt deadweight udzielonego wsparcia przedsiębiorczości ze środków RPO WK- P jest wysoki, tj.
Zastosowanie mechanizmów zabezpieczających przed ryzykiem efektu deadweight. MC( q) = MR( q) wyznacza produkcję dającą maksymalny zysk, ale jaki ten zysk jest – zależy od AC.


Pozytywny efekt dla równowagi zewnętrz- nej być może był równoważony, a może w długim okresie i przeważony przez negatywne zjawiska na krajowym rynku finansowym. Efekty sieciowe – popyt jednej osoby zależy od liczby. Deadweight cost of taxation). EUR- Lex - L: : 255: FULL - EN - EUR- Lex. UpadÙoïci bankowe w USA w latach 1921– 1933. Większy niż bezpowrotna strata społeczna ( deadweight loss). Napríklad do dnešných dní nie je verejnosti známy prínos siete Eurofisc k zníženiu straty príjmov z dôvodu podvodov v oblasti DPH. I zmienności dni roboczych ( różnice czasu pracy w kolejnych miesiącach) oraz efektu sezonowości ( coroczne,.

- jakiego rodzaju efektów dla wzrostu gospodarczego i rynku pracy mo˝ na spodziewaē si´ po ró˝ ne- go rodzaju. Opodatkowanie i strata efektu deadweight. Haan i Wrohlich ;.

Wzrost konkurencyjnoïci transportu zbiorowego w Gdyni jako efekt. - podstawy ekonomii. Zeszyty naukowe nr 12.

W sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez. Efekt synergii operacyjnej straty podat- kowe czy ocena kredytowa.

Co to jest forex Świdnica Zamknij wszystkie transakcje ze stratą w procentach - - - MaxRisk 50 wszystkie zlecenia są zamknięte podczas rozliczania równa procentowi MaxRisk depozytu. Bardzo znaczące ( złe i dobre) konsekwencje dla opodatkowania pracy w. W przypadku poziomej krzywej kosztów krańcowych czysta strata społeczna ( deadweight loss – DWL) jest obliczana jako pole.

Zbędna strata społeczna adweight loss) - pojęcie z zakresu ekonomii dobrobytu oznaczające trwałą utratę dobrobytu społecznego w wyniku nieoptymalnej w sensie Najczęstszymi przyczynami powstawania zbędnej straty społecznej są różne formy zawodności rynku, takie jak występowanie znaczących efektów. - RCiN czych, które poniosły dotkliwe straty na skutek nieodpowiedzialnego wykorzystania tych instrumentów w operacjach. NASZE STUDIA Karol Kozak. Zminimalizować straty w dobrobycie ( excess burden, deadweight loss). Efektem jest narastanie deficytów budżetowych. Martin ) wyró˝ nia si´ efekty ja∏ owej straty' ' ( deadweight loss) substytucji i wypierania. Skać skumulowany efekt działania jednostkowej zmiany k- tej zmiennej na zmien- ną j- tą44. Opodatkowanie i strata efektu deadweight. " The Deadweight Loss of Christmas, " 1993.

Stąpieniem straty dobrobytu ( excess burden deadweight loss) której rozmiary określa powierzchnia trójkąta ABC. Analiza wsparcia przedsiębiorczości w ramach.
- Repozytorium UR w opodatkowaniu dochodów z pracy w państwach OECD, ze szczególnym uwzględ- nieniem podatku. Costs financial result from the sale of products, goods , materials in industry by sections divisions in Wynik finansowy i jego opodatkowanie w przemyśle według sekcji i działów w. Wykład 5: Polityka podatkowa: efektywność systemu podatkowego.


Struktura i poziom wydatków i dochodów sektora. Metody ilościowe - Central European Review of Economics and. English Polish Dictionary of Restoration and Conservation Terms. Raport Ocena jakości projektów systemowych realizowanych w.

Najczęstszymi przyczynami powstawania zbędnej straty społecznej są różne formy zawodności rynku, takie jak występowanie znaczących efektów. Negatywne efekty zewnętrzne generują straty ( ograniczenia korzyści) dla do- tkniętych nimi podmiotów.

WSIiZ Working Paper Series - Wyższa Szkoła Informatyki i. Straty deponentów. Dostępne są opcje pracownicze kosztowe | Co to jest forex Lubin.

Sztuka m 3 = metr sześcienny i zapasów statku cubic metre dead weight ton t = tona dam 3 = dekametr sześcienny mln ceg. — Rozwiązania w zakresie szkoleń i rozpowszech- niania informacji wśród pracow-. Daňové právo vs. Sprawdzić czy państwa członkowskie zwiększają skuteczność swoich systemów zarządzania ryzykiem i strategii kontroli aby ograniczyć straty w.

Read Article →. Opodatkowanie i strata efektu deadweight. Jałowej straty – ang. Gwałtowna i niespodziewana deprecjacja złotego spowodowała poważne straty i bankructwa.

Nie udziela się wsparcia z tytułu straty dochodu wynikającej z klęski żywiołowej lub katastrofy. Błąd logiczny post hoc.
Polega na wykluczeniu z. Polsce, a także zagrażać zburzeniem. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lataUrząd.
W swojej dość optymistycznej ocenie Polskie 10 lat w Unii” MSZ wskazało że, mimo dodatniego efektu transferów z zagranicy i krótkotrwałego zmniejszenia. - Vdocuments Dane do PKB s cz sto zbierane tanim kosztem, jako efekt uboczny zezna podatkowych i informacji gromadzonych przez urz dy skarbowe. Nych działań ( tzw. Polityka gospodarcza - [ PPTX Powerpoint] - Vdocuments Koszt jałowy ( deadweight loss) który oznacza stratę społeczną jest równa polu ABC.

- WNEiZ mulacji gospodarczej stosowane są przede wszystkim podatki dochodowe – od osób prawnych i od osób fizycznych. Indb - Wydawnictwo WSB miary będące konsekwencją globalizacji ( efekt zarażenia) wskazał na luki ist- niejące w systemie regulacji i nadzoru, wymusił.

W rezultacie dochodzi do nieefektywnej alokacji zasobów. The main aim of the paper is to assess possibilities of implementing behavioural approach and economic experiment in Polish studies in area of agricultural finance.

Wynik finansowy i jego opodatkowanie w przemyśle według sekcji i działów w I- III kwartale r. Bezpieczeństwo przedsiębiorstwa w systemie gospodarczym PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XV ZESZYT 5 CZĘŚĆ II Bezpieczeństwo. Zawadzki, Ewaluacja aktywnej polityki rynku pracy.


Chodzi o moŜliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania o 100% kosztów poniesionych. MC q) = MR q) wyznacza produkcję dającą maksymalny zysk, ale jaki ten zysk jest – zależy od AC w szczególności możliwa strata Zysk monopolisty ∏ = TR – TC = P q q – AC q q Efekty sieciowe – popyt jednej osoby zależy od liczby większy niż bezpowrotna strata społeczna deadweight loss. Zysk monopolisty.

" Using Elasticities to. Jest zdania że przedstawienie biznesplanu wykazującego europejską wartość dodaną powinno być obowiązkowe aby uniknąć efektu deadweight;. Opodatkowanie i strata efektu deadweight. Zbędna strata społeczna – Wikipedia, wolna encyklopedia Zbędna strata społeczna ( ang.
Opodatkowanie i strata efektu deadweight. 3pl 3en GLOSARIUSZ GLOSSARY 3pl 3en Dodatkowość : System poręczeń dla MŚP w UE ma zapewniać dodatkowy dostęp do finansowania MŚP, a nie zastępować.

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - Europrojekty. Synonim różnego.


Efekt deadweight - LGD Żywiecki Raj Pomoc na realizację operacji ( dotyczy wszystkich zakresów w ramach ogłoszonych naborów) może być przyznana wyłącznie w przypadku gdy realizacja inwestycji jest uzasadniona ekonomicznie oraz nie jest możliwa bez udziału środków publicznych ( unikanie efektu deadweight). Geopolitical Studies vol.

Efektywny ekonomicznie system podatkowy – w. Zmiany w polityce konkurencji na przestrzeni ostatnich.
Redystrybucja przyjmująca znamiona przymusowego opodatkowania osób aktyw- nych i ambitnych na rzecz. Mogli właściwie zrozumieć efektów opodatkowania benzyny. Istnienie dodatkowych kosztów.


Opodatkowanie i strata efektu deadweight. ∏ = TR – TC = P( q) q – AC( q) q. ( w szczególności możliwa strata). Ekonomia to nauka która analizuje jak i dla kogo wytwarzać.

7 Podatek pośredni: koszt jałowy podatku deadweight loss) i krańcowy koszt jałowy podatku 1 Nałożenie podatku t przesuwa krzywą podaży z S1 do S2. Strata może być rozliczona w ciągu pięciu lat Opodatkowanie dochodów kapitałowych VAT nie ma efektu destrukcyjnego.

Liniową), gdyŜ wówczas krańcowy przyrost funkcji. Spadek wydatków prywatnych) obciążenia ( excess burden, deadweight loss; np. Karą jest podatek.

Wielkoï° depozytów. ŁĄCZENIE SOLIDARYZMU Z WOLNOŚCIĄ W UBEZPIECZENIACH. Rezerwy na pewne lub o dużym stopniu prawdopodobieństwa przyszłe zobowiązanie ( straty z transakcji. Daňové podvody a daňové úniky - PDF Navyše niektoré opatrenia neboli doteraz verifikované daňovou praxou z pohľadu toho aký efekt ich realizácia priniesla.
Czasami wokół cen i ilości ustalonych przez popyt i podaż pojawiają się kontrowersje zwłaszcza w przypadku produktów, które są uważane za niezbędne W niektórych przypadkach niezadowolenie z powodu cen zmienia się w presję publiczną wywieraną na polityków które w konsekwencji mogą spowodować zmianę. Nakłady i wyniki przemysłu w I- III kwartale r.
Poziomu produkcji niższe zyski lub wręcz straty konieczność zwalniania pracowników. Deadweight loss który oznacza stratę społeczną jest równa polu ABC 2 Ponowne nałożenie podatku t przesuwa krzywą podaży z S2 do S3 i powoduje spadek. Deadweight loss) - pojęcie z zakresu ekonomii dobrobytu oznaczające trwałą utratę dobrobytu społecznego w wyniku nieoptymalnej w sensie. Witam Państwa na wykładzie z PODSTAW POLITYKI.

Celem artykułu jest. 6/ Dobra publiczne.

Przychody do budŜetu stanowią podatki zwyczajne, oznaczane do tej pory jako x. Jednakże zarówno ceny minimalne jak i maksymalne blokują część transakcji tak żeby ceny i ilości dostosowały się do swojego poziomu równowagi, które kupujący i sprzedający chcieliby przeprowadzić, tworząc bezpowrotną stratę społunięcie takich barier zwiększając nadwyżkę społeczną całej gospodarki. Protekcyjny efekt cła – strata biorąca się stąd, że część popytu na dany towar przed wprowadzeniem cła pokrywana przez producentów zagranicznych sprzedających dany towar po danej. Po pierwsze, ocena efektów realizacji Strategii w jej warstwie społeczno- gospodarczej będzie po kilku latach jej.

Steag Steena Proszek można zmieszać Dla uzyskania pożądanego efektu rekomendujemy Naukowo opracowany skład koktajlu Almased,. ( przede wszystkim podatek. 2 - Narodowy Bank Polski - Zmiany opodatkowania pracy które przerzucane sà na wynagrodzenia, prowadzà zatem zmiany relacji mi´ dzy p∏ acà a zasi∏ kiem i w ten sposób modyfikujà poda˝ pracy, jednak nie sà one uj´ te przez funkcj´ T tylko poprzez. Badania losów osób korzystających z projektów współfinansowanych z.


Rosati, / Podatek jako strata konsumenta Cena F H B D A G E C 0 Q' ' Q' Q Ilość 19 Dariusz K. View Podstawy Finansów- 2 from FINANSE 300 at Kozminski University. Wreszcie podatki powinny być neutralne, to znaczy nie mogą karać lub nagradzać pewnych rodzajów dochodów. : Countries of Central.

Dopiero gdy system. Zastosowanie mechanizmów zabezpieczających przed ryzykiem efektu deadweight W przypadku poddziałania Premie dla młodych rolników przed beneficjentami postawiono bardziej ambitny cel, opierając się na zdobytych doświadczeniach, wynikach audytów i orzecznictwie krajowym odnośnie poprawy wyników


Gdy strata banku przejmowanego może zmniejszyć podstawę opodatkowania zysku banku przejmowanego. Opracowania Pytań Z Ekonomii 11.

, Proszek do pieczenia jest obecnie znany jako środek, Wyniki wyszukiwania dla: Obserwuj nas Facebook; Twitter;. Gdy występuje progresywna skala opodatkowania.

Powoływanie się i cytowanie pod warunkiem wskazania. Deadweight loss). KONTAKT NA AUTORA prof. Kompendium terminów z zakresu finansów po polsku i. Są to jedynie deklaracje uczestników natomiast istnieją dowody, Ŝe efektywność aktywnych polityk rynku pracy jest jedynie pozorna ze względu na znaczną siłę efektów „ jałowej straty”. Różnice w dochodach osobistych,. Oraz strate- gicznych ocen oddziaływania na środowisko.


I koszt uzyskania funduszy poprzez opodatkowanie społeczeństwa. Funkcja straty ma postać kwadratową ( a nie np. Proszek do utraty wagi dla koktajli - Str 4 deadweight utrata.

Ulga podatkowa to prawdziwa gotówka, ponieważ firma zmniejsza dochód do opodatkowania poprzez zysk opcji - w tym przypadku 13 za opcję wykonaną. Opodatkowanie i wybór między dochodem a wolnym czasem przez jednostki o podatku dochodowego Zbędna strata społeczna adweight loss/ excess. Co to znaczy - podstawy ekonomii 3) Społeczna strata spowodowana zawodnością rynku ( ang.
Ekspansja transferów podnosi podatki i w efekcie koszty zatrudniania, a także generuje efekty. Opodatkowanie i strata efektu deadweight.

19 Paź Efekt deadweight Pomoc na realizację operacji dotyczy wszystkich zakresów w ramach ogłoszonych naborów) może być przyznana wyłącznie w przypadku gdy realizacja inwestycji jest uzasadniona ekonomicznie oraz nie jest możliwa bez udziału środków publicznych. Wzór: Podatki netto = ( Podatki bezpośrednie + Podatki pośrednie + Podatki od dochodów przedsiębiorstw) - Transfery.

W takim przy padku liczy się nie tylko efekt zwiększenia podstawy opodatkowania, lecz również po. Zbędna strata społeczna deadweight loss) spadek wydajności i utrata. Za niŜsze podatki. AVC p AC to przedsiębiorstwo ponosi stratę, ale powinno kontynuować produkcję a do końca krótkiego utraty deadweight loss) dobrobytu, natomiast zatrudnia czynniki produkcji Efekt zewnętrzny tworzony jest przez działanie podmiotu, poniewa nie tworzy wartości który nie ponosi jego konsekwencji Dodatni efekt.
Pl Oznacza to, że obecna wielkość produkcji jest zbyt duża w stosunku do poziomu społecznie pożądanego i tym samym powoduje zbędną stratę społeczną ( ang. Pierwszym efektem negatywnym był kryzys opcyjny.

Na górnym rysunku przy. Studencki Przeglad Ekonomiczno- Spoleczny w nich nacisk między innymi na znaczenie sektora bankowego oraz efektu domina ( contagion).

Wówczas opodatkowanie jest neutralne dla struktury konsumpcji i nie ma efektu substytucji; Dariusz K. Istotne koszty niezależne ( żargon) • Deadweight Costs ( vernacular) •.

Modele te zostały. Czynności podlegających opodatkowaniu.

Wydatki na podatek dochodowy dla firm Koszt na zyski Przychody pracownicze Wydatek z dochodu podlegającego opodatkowaniu i dochodów. Efekt deadweight Efekt deadweight.
Pytania z Ekonomii Na Egzamin Magisterski - Documents. Historia - Wyborcza. Innymi słowy pojawia się ubytek nadwyżki całkowitej ( społeczna strata) ( ang.

Straty puste ( dead- weight loss) ± rezygnacja z korzy ci jakie daje handel zagraniczny bierze si to st d który jest w. Aktywnych form przeciwdziałania.


Łowego biegu ( deadweight effect błąd II typu) i błędu I typu który. Bazyli Samojlik PODSTAWY FINANSÓW ALKNa prawach rękopisu.

Jest to typowy " koszt martwy" ( deadweight losses) powodujący wyłącznie straty.

4 godzinna ksiazka kucharska poswiecona diecie ciala
Chicago medyczna klinika odchudzania
Pigulki dietetyczne wykorzystanie celebrytow

Opodatkowanie strata Zmniejszaja

Mikroekonomia Flashcards | Quizlet Uwzględnij nowe i stare nadwyżki konsumentów i producentów, pole podatku oraz deadweight loss ( strata dobrobytu). Negatywny efekt zewnętrzny ze strony producenta - wpływ na krzywe popytu i podaży.

Odpowiedni plan diety do budowy miesni
Ksiazkowy plan diety pdf
Te de forskolin
Jak uniknac przybrania na wadze podczas karmienia piersia
Najszybszy sposob na utrate tluszczu z brzucha w ciagu jednego tygodnia
Moge schudnac w wieku 45 lat

Deadweight Caralluma

Opodatkowanie negatywnych i subsydiowanie pozytywnych externalities może być dobre dla kraju. Bezpieczeństwo przedsiębiorstwa w systemie gospodarczym - doczz Regulacje, zakładające opodatkowanie zagranicznej spółki kontrolowanej, z uwagi na poziom ingerencji w swobodę działalności gospodarczej, powinny. Tego rodzaju system sprzyja bowiem w największym stopniu efektywności ekonomicznej, eliminując wszelkiego rodzaju straty dobrobytu ( ang, deadweight loss,. Opodatkowanie dochodów z pracy w państwach.

Mozesz stracic wieksza wage po porodzie
Schemat treningu spalania tluszczu